Polityka reklamacyjna

 

1. Firma szkoleniowa Poziom 4 świadczy wszelkie usługi z zamiarem zachowania najwyższej ich jakości.

 

2. Głównym celem wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania dla Klienta.

 

3. Możliwe powody zgłaszania reklamacji:

– nieosiągnięte cele projektu

– zastrzeżenia do formy realizacji szkolenia

– zastrzeżenia do formy merytorycznej szkolenia

– niezgodność tematyki lub formy szkolenia z założeniem programowym szkolenia

– niedostarczenie którejkolwiek formy wsparcia, zakontraktowanej wcześniej w umowie z Klientem

– zastrzeżenia dot. zawartości materiałów szkoleniowych (skryptu / materiału poszkoleniowego).

 

4. Reklamacje można składać wyłącznie drogą pisemną, mailowo lub listownie do 14 dni po zakończeniu szkolenia.

 

5. Reklamacja powinna zawierać:

– dane osoby składającej reklamację

– nazwę, datę i miejsce szkolenia

– opis zgłaszanego problemu, zastrzeżenia, konkretne powody reklamacji

– proponowany sposób rozwiązania sytuacji.

 

6. Firma szkoleniowa Poziom 4 rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia (wpłynięcia reklamacji do siedziby firmy lub otrzymania maila).

 

7. Przy rozpatrywaniu reklamacji Firma szkoleniowa Poziom 4 analizuje:

– zakres oferty złożonej do Klienta

– przebieg realizacji szkolenia lub innej formy wsparcia

– dotychczasową komunikację z Klientem

– opis sytuacji zgłoszonej przez Klienta

 

8. Przy uwzględnieniu reklamacji Klienta, Firma szkoleniowa Poziom 4 proponuje formę rekompensaty w postaci bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 

9. Informacja o rozpatrzeniu/odrzuceniu reklamacji jest przekazana Klientom każdorazowo w formie pisemnej, listownie lub drogą elektroniczną.

 

10. Firma szkoleniowa Poziom 4 może rozpatrzyć negatywnie reklamację Klienta w następujących przypadkach:

– reklamacja dot. elementów niekontraktowanych wcześniej w umowie z Klientem

– reklamacja dot. sytuacji, na które Firma Poziom 4 nie miała wpływu

– reklamacja dot. elementów niezgodnych z zawartą wcześniej umową, a niezgodność ta wynika z zaniedbania lub niedopatrzenia Klienta.